×
הצטרף עכשיו למועדון
ונדאג שתקבל את כל ההטבות
יש למלא שם פרטי

יש למלא שם משפחה

חובה להזין

Invalid Input

Invalid Input

תקנון תנאי שימוש

תקנון תנאי שימוש

.1 מבוא

1.1תקנון זה על כל תנאיו, מהווה את הסכם ההתקשרות בינך הלקוח (להלן: "אתה" ו/או "הלקוח" ו/או "משתמש") לבין חברת קבוצת אשכנזי בע"מ ח.פ. 515019461 (להלן: "החברה") לחברה רישיון נותן שירותי מטבע שמספרו 80561 והיא מפוקחת ע"י משרד האוצר, לעניין רכישת מוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י החברה לקהל לקוחותיה. השימוש באתר מיועד לבגירים אשר גילם הינו מעל ל- 18 שנים והם בעלי יכולת לבצע התקשרויות משפטיות בעצמם, בלבד.

1.2אתר changeme(להלן: "האתר") הנמצא בבעלות החברה ומופעל על ידה, משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מטבע חוץ ושלמן בכרטיס אשראי על ידי הגולשים באתר (להלן "המשתמשים" ו/או "הרוכשים").

3.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, הוראות תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות ולאשרם.

4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לגרוע תנאים המפורטים בתקנון זה ו/או להוסיף עליהם בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי אשר ייעשו באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, ממליצים החברה ממליצה לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אל החברה לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

5.1נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הוא מטעמי נוחות בלבד וכל פניה הינה לזכר ו/או נקבה בהתאמה ע"פ הישים.

6.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

7.1 תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

8.1 שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מטבע חוץ על ידך, מהווה אישור כי קראת את הוראות תקנון זה וכן כי הינך מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן הינך מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

9.1 מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

10.1 הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו תמסור לחברה ו/או שהצטבר אודותיך בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

2. שימוש אסור

1.2 ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

2.2לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

3.2להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

4.2 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

5.2 שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

6.2 אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

3. המוצרים

1.3 האתר מציע לרוכשים להזמין מטבע חוץ ממגוון רחב של מטבעות קבועים באתר ואף בפריסה לתשלומים, תנאי העסקה יקבעו על פי מתכונת שתקבע מעת לעת על ידי החברה, וזאת כאשר תנאי העסקה יהיו על פי שערי ההמרה שסוכמו עם המשתמשים בעת ביצוע ההזמנה ללא תלות בשינוי בשערי החליפין ובכפוף לאמור לסעיף 2.3 ובתנאי שהעסקה תעשה בזמנים שסוכמו ובתנאי ההזמנה. מובהר שהחיוב יתבצע בעת מסירת מטבע החוץ ללקוח וזאת תוך סיכום מלא של תנאי העסקה עם החברה מראש. כן יתכן שתגבה עמלה נוספת על ידי מנפיק הכרטיס.

2.3 על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה ו/או בתאר, מובהר כי, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד כל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק ו/או להסביר את החלטתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות רלוונטיות בנוגע לכל הזמנה לרבות בשירות המשלוחים, אימות נתונים וקבלת אישור מחברות האשראי, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לכל דין.

4.אופן ביצוע פעולת רכישה

1.4 כל לקוח רשאי לרכוש כל מוצר באתר ללא הגבלה, בכפוף לסייגים המפורטים בתקנון זה ולשיקול דעתה של החברה.

2.4בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להזין למערכת פרטיים אישיים לו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס אשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. החברה לא תהא אחראית לטעות בביצוע עסקת רכישה הנובעת מהזנת פרטים שגויים ו/או פרטים כלשהם על ידי הלקוח למערכת.

3.4 פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרכישה ישמשו לשימושה הפנימי של החברה ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הלקוח מסכים, כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

4.4 מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת הרכישה המבוצעת באתר ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת רכישה.

5.4 אופן ההזמנה

1.5.4 הרוכש יבחר את סוג המטבע הרצוי על פי רשימה קבועה של מטבעות באתר ולפי השער המוצע לרוכש.

2.5.4 הרוכש יבחר את אמצעי התשלום אשראי או מזומן, ידוע לרוכש שעסקה אשראי בתשלומים הינה עסקת קרדיט.

3.5.4 בעסקאות בהן מתבצע איסוף עצמי ע"י הלקוח ואילו תשלום באשראי אפשרי בעסקאות בהן הלקוח מבצע איסוף עצמי או משלוח.

4.5.4 יש לציין שחיוב כרטיס האשראי יתבצע במעמד העסקה, שכן בעת ההזמנה באתר תשמר רק מסגרת ובעת קבלת הכסף הרוכש יציג לנציג מטעם החברה תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון, דרכון בלבד) וכרטיס אשראי אשר הפרטים בו תואמים לזהות הלקוח.

5.5.4 שעות הזמנה. הזמנה אשר תבוצע בין השעות 08:00 בבוקר לבין 14:00 בימי א' עד ה', המט"ח יגיע לרוכש עד שלוש שעות או ישמר בסניף לאותה תקופת זמן. הזמנה אשר תבוצע החל מהשעה 14:00 בכל יום ועד למחרת ב-08:00 תסופק לרוכש ביום למחרת עד השעה 12:00 (להלן: "המועד הקבוע")

6.5.4 מדיניות משלוחים כרגע מתבצעת על פי רשימה הנמצאת באתר- על הלקוח להיות זמין בטלפון בטווח השעות כאמור בסעיף שעות ההזמנה וכן עליו להיות נוכח פיסית ומצויד בכרטיס האשראי כאמור ובתעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון).

7.5.4 מדיניות איסוף עצמי מתבצעת גם היא על פי רשימה הנמצאת באתר- באחריות הלקוח להגיע לבית העסקה במועד הקבוע בשעות ההזמנה שלם השלמת הפעולה. במקרה של איחור בית העסק יהא רשאי לא לכבד את העסקה.

הזמנה שתעשה בימי שישי ו/או ימי שבת ו/או ערבי חג ו/או חול המועד תסופק ביום למחרת אם הינו יום עסקים או בתיאום אישי בטלפון.

5.אחריות

1.5החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לעניין זה.

2.5 ידוע לך, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישותיך. אתה מצהיר ומתחייב בזה, כי הינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שתעשה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לך שהחברה איננה אחראית, בין במישרין או בעקיפין, לכל שימוש שתעשה באתר כאמור.

3.5 החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, אבדן רווחים עתידיים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

1.1.5 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

1.2.5 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

5.3.3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

5.3.4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

5.3.5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

5.3.6 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

5.4 שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים גם אם הצעה של משתמש לרכישת מוצר ו/או רכישת מוצר בפועל לא נקלטו במחשבי החברה עקב כך.

5.5 אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

6. ציות ותנאי שיפוי

1.6 אתה מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

2.6 כמו כן, אתה מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

7. זמינות

1.7 החברה רשאית להתיר או לאסור את כניסת משתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

2.7 מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

3.7החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

8.מדיניות פרטיות

כללי

1.8 החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

2.8 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

3.8 כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

רישום

4.8 חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה").

5.8 במסגרת ההרשמה, תידרש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, טלפון נייד וכיו"ב; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר לה על ידך.

6.8 לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר.

7.8 מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. אתה מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי, הינך מבצע את ההרשמה ו/או מוסר את המידע בשמך ועבורך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים הם הינך רשאי לעשות כן,

איסוף ושימוש במידע

8.8 החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

9.8 כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

10.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

12.8האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצי העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שביקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

13.8אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

14.8החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

16.8 החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

17.8 החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

18.8 החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

19.8 כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

20.8כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

יצירת קשר בנושא פרטיות

21.8 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

22.8 בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת:

אבא אבן 1, הרצליה פיתוח ת.ד. 2088

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

9. מדיניות ביטול

לחברה מוקנית הזכות להודיע ללקוח לפי שיקול דעתה, שלא לכבד ההזמנה ובמקרה כאמור החברה תשיב ללקוח את כספו ככל שחויב כרטיס האשראי שלו כאמור. יש לציין, שלא נעשה חיוב בכרטיס אשראי עד אשר הלקוח מקבל פיסית את מטבע החוץ שרכש לאחר קבלת מטבע החוץ פיסית על ידי הלקוח וחתימתו על קבלת העסקה לא יתאפשר ביטול עסקה.

10. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

11. סמכות שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

12. שונות

1.12תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

2.12 אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

3.12 תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

13.יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר ו/או בטלפון 09-9513535

קניה מאובטחת